• PRIVACY BELEID DUVELBLUES
  Duvelblues vindt privacy en gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacy verklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Duvelblues je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Duvelblues zal je persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.
  Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 10 December 2022.

  INHOUD

  • Definities

  • Voor wie geldt deze privacy policy?

  • Contactgegevens

  • Verwerkingsverantwoordelijke

  • Welke persoonsgegevens verwerkt Duvelblues?

  • Met wie delen we je persoonsgegevens

  • Beveiliging van je persoonsgegevens

  • Bewaring van je persoonsgegevens

  • Cookies

  • Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?


  DEFINITIES

  Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee deze persoon direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

  VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

  Deze Privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen medewerkers zijn van Duvelblues en waarvan Duvelblues persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Voor het vervolg van deze Privacyverklaring noemen we een individu die tot één van deze groepen behoort een “betrokkene”.

  CONTACTGEGEVENS

  Naam : VZW DUVELBLUES
  Ondernemingsnummer : 0887 443 102
  Adres: Kleine Lei 22, 2870 Puurs-Sint-Amands
  E-mail : info@duvelblues.be
  Onze medewerker voor gegevensbescherming, of Data Protection Officer (DPO),ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Duvelblues gebeurt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy. De Data Protection Officer is per e-mail bereikbaar op info@duvelblues.be.

  VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

  Enkel wanneer Duvelblues optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn de hierna volgende punten van deze Privacyverklaring van toepassing. Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

  WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DUVELBLUES ?


  1. Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst : Duvelblues verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  Bij de aanvraag van een offerte Als je meer informatie wenst over de diensten of producten van Duvelblues, kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). Duvelblues verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en e-mail) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.
  Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan Duvelblues, verwerkt Duvelblues persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

  2. Gebaseerd op je toestemming : Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht om deze in te trekken (zie laatste paragraaf). Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).
  Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief, geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Duvelblues geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.
  Bij het gebruik van gerichte foto’s voor publicitaire doeleinden Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website zal Duvelblues, hiervoor je toestemming vragen. Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...).

  3. Gebaseerd op gerechtvaardigd belang : Duvelblues verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang waarbij Duvelblues een belangenafweging gemaakt heeft.
  Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp, aanbieden van informatie op je verzoek Je kan contact opnemen met Duvelblues via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, e-mail, chat, contactformulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft, gebruiken we enkel om op je vragen te antwoorden.
  Bij het versturen van direct marketing Duvelblues verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. Duvelblues respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die Duvelblues zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.
  Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website Duvelblues gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en is niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytische tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je vinden in onze cookie statement.

  4. Verenigbaar doel Indien we je persoonsgegevens verzamelden onder een gerechtvaardigd belang of een overeenkomst dan mogen we deze gegevens ook gebruiken in de toekomst voor een ander doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Daarbij letten we op de volgende punten:
  het verband tussen het oorspronkelijke doel en het nieuwe/toekomstige doel
  de context waarin de gegevens zijn verzameld (wat is de relatie tussen jou en Duvelblues)
  de soort en aard van de gegevens (betreft het gevoelige gegevens?)
  de mogelijke gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking (wat zijn de gevolgen voor de betrokkene?)
  het bestaan van passende waarborgen (zoals versleuteling of pseudonimisering)

  MET WIE DEELT DUVELBLUES JE GEGEVENS ?

  Duvelblues deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:
  Duvelblues daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen, Duvelblues hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure, Duvelblues hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties,Duvelblues een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst wordt ook aan de partners of leveranciers meegedeeld,Duvelblues geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dat geval zal Duvelblues de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

  Duvelblues kan een beroep doen op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

  BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
  Duvelblues erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt Duvelblues gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

  BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

  Duvelblues bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij (i) een langere bewaartermijn nodig is bij het oplossen van geschillen of (ii) als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

  COOKIES

  Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

  WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

  1. Wat zijn je rechten?
  Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
  Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
  Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van je persoonsgegevens te beperken kunnen je persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
  Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
  Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door je verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
  De bovengenoemde rechten zijn slechts een samenvatting en blijven te allen tijde onderworpen aan de beperkingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  2. Hoe kan je je rechten uitoefenen?
  Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@duvelblues.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Duvelblues meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren. Duvelblues heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Duvelblues je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van Duvelblues. Duvelblues zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Duvelblues een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Duvelblues het verzoek weigeren. Als je om een of andere reden aanneemt dat Duvelblues je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Duvelblues waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing. Voor de volledigheid informeren wij je dat, als Duvelblues niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

 • PRIVACY POLICY DUVELBLUES
  Duvelblues considers privacy and data protection very important. With this privacy statement (hereinafter “Privacy Statement”), Duvelblues would like to inform you about the processing of personal data. Duvelblues will process your personal data with respect for your privacy and with due observance of the applicable data protection regulations. We reserve the right to make changes to this Privacy Statement at any time. To stay informed of any changes, we ask you to regularly consult this Privacy Statement.
  This Privacy Statement was last amended on: December 10, 2022.

  CONTENTS

  • Definitions

  • Who does this privacy policy apply to?

  • Contact details

  • Controller

  • Which personal data does Duvelblues process?

  • With whom do we share your personal data

  • Security of your personal data

  • Storage of your personal data

  • Cookies

  • What are your rights and how can you exercise them?


  DEFINITIONS

  Processing of personal data: Processing is an operation or a set of operations relating to personal data or a set of personal data, whether or not carried out by automated processes, such as collecting, recording, organizing, structuring, storing, updating or modifying, retrieving, consult, use, provide by means of forwarding, distribute or otherwise make available, align or combine, block, erase or destroy data. Personal data is all information about a natural person, with which this person can be directly or indirectly identified. A processor: A processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body that processes personal data on behalf of the controller.
  A controller: A controller is a natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data.


  WHO DOES THIS PRIVACY STATEMENT APPLY TO?

  This Privacy Statement applies to all direct customers, visitors, suppliers, applicants and all other persons who are not employees of Duvelblues and of whom Duvelblues processes personal data as controller. For the purposes of this Privacy Statement, we refer to an individual who belongs to one of these groups as a “data subject”.

  CONTACT DETAILS

  Name : VZW DUVELBLUES
  Company number : 0887 443 102
  Address: Kleine Lei 22, 2870 Puurs-Sint-Amands
  E-mail : info@duvelblues.be
  Our data protection officer, or Data Protection Officer (DPO), ensures that the processing of personal data by Duvelblues takes place in accordance with this Privacy Statement and the applicable data protection and privacy regulations. The Data Protection Officer can be reached by e-mail at info@duvelblues.be.


  CONTROLLER

  Only when Duvelblues acts in the capacity of controller do the following points of this Privacy Statement apply. If you wish to exercise your rights as a data subject, you must always contact the controller.

  WHAT PERSONAL DATA DOES DUVELBLUES PROCESS?


  1. Based on the execution of an agreement: Duvelblues processes personal data that are necessary for the execution of an agreement to which you are a party, or to take measures at your request before entering into an agreement.
  When requesting a quote If you would like more information about the services or products of Duvelblues, you can request a quote through various channels (telephone, website, social media, ...). Duvelblues processes personal identification data (such as name and e-mail) for this purpose in order to make you a proposal that is as correct as possible.
  When processing an order, follow-up of invoices and commercial agreements If you order products or services from or deliver to Duvelblues, Duvelblues processes personal identification data and professional data for the correct handling and follow-up of the order or delivery.

  2. Based on your consent : When processing personal data based on your consent, you always have the right to withdraw it (see last paragraph). What are your rights and how can you exercise them).
  When you subscribe to our newsletter When you subscribe to our newsletter, you give permission to send a newsletter. Duvelblues gives you the opportunity to unsubscribe from the newsletter.
  When using targeted photos for publicity purposes When publishing targeted images on social media and the website, Duvelblues will ask for your permission. By targeted image material we mean images in which the person is clearly identifiable (close-up, image focused on a specific person, posed photo, ...).

  3. Based on legitimate interest: Duvelblues processes personal data based on a legitimate interest, in which Duvelblues has weighed up interests.
  When dealing with a question, offering help, offering information at your request. You can contact Duvelblues through various channels (by telephone, correspondence, e-mail, chat, contact form website, social media). We only use the personal data you provide to answer your questions.
  When sending direct marketing, Duvelblues sends direct marketing and processes personal identification data. Duvelblues respects the associated regulations, whereby direct marketing is only sent if there is a customer relationship, with regard to similar products or services that Duvelblues itself supplies. As a data subject, you always have the option to unsubscribe.
  To improve the quality of the websiteDuvelblues uses tools to collect statistics and gain insights about the use of the website. This information is anonymized and is not linked to your personal data. Analytical tools use cookies. These are text files placed on your computer that collect standard internet logging information and behavioral information. More information can be found in our cookie statement.

  4. Compatible purpose If we collected your personal data under a legitimate interest or an agreement, we may also use this data in the future for another purpose that is compatible with the original purpose. We pay attention to the following points:
  the relationship between the original goal and the new/future goal
  the context in which the data was collected (what is the relationship between you and Duvelblues)
  the type and nature of the data (is it sensitive data?)
  the possible consequences of the intended further processing (what are the consequences for the data subject?)
  the existence of appropriate safeguards (such as encryption or pseudonymization)


  WITH WHOM DOES DUVELBLUES SHARE YOUR DATA?

  Duvelblues does not share your personal data with third parties, unless:
  Duvelblues has received your prior permission for this, Duvelblues is obliged to do so in the context of a regulation or legal procedure, Duvelblues is requested to do so by legislative or judicial authorities, Duvelblues organizes an event together with partners or suppliers. The list of participants is also communicated to the partners or suppliers, if Duvelblues is wholly or partly taken over or split up. In that case, Duvelblues will impose the obligation on the third party to process the personal data exclusively in accordance with the provisions of this Privacy Statement.

  Duvelblues can call on certain subcontractors such as consultants, engineering offices (e.g. for conducting satisfaction surveys), tools (e.g. CRM system, mailing tool) in order to outsource part of our services to them. These subcontractors are not regarded as third parties but as processors. We ensure that these subcontractors take the necessary technical and organizational measures to process your personal data legally and legally and also under no circumstances to disclose it to third parties.

  SECURITY OF YOUR PERSONAL DATA

  Duvelblues recognizes that the security of personal data is part of data protection. That is why Duvelblues takes appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unauthorized processing or unauthorized access in order to prevent misuse.


  WHAT ARE YOUR RIGHTS AND HOW CAN YOU EXERCISE THEM?

  1. What are your rights?
  Right of access: You can ask us which personal data we process about you, what we process it for, which categories of personal data we process, with which categories of third parties we share your personal data, the origin of the processed data and – if applicable - what logic we use when automatically processing personal data.
  Right to rectification: If information is incorrect, you can ask us to correct it.
  Right to delete your data: If data is not processed lawfully or if your data is no longer needed than the purpose for which it was collected, you can ask us to delete your data.
  Right to restriction of processing: By restricting the processing of your personal data, your personal data can still be tracked, but its use is limited. If you have requested a processing restriction, we may only store your data. This means that no other transactions can be done with your data.
  Right to object: You have the right to object to the processing of your data if such processing is based on a public interest or a legitimate interest of the person processing your data. In addition, you can also exercise this right of objection if your personal data is processed for direct marketing purposes. This right to object also applies to profiling that forms the basis for processing for direct marketing purposes.
  Right to withdraw consent: If the processing of your personal data is based on consent, you have the right to withdraw this consent at any time.
  Right to data portability: You have the right to receive the personal data you have provided in a commonly used, structured and machine-readable format and you have the right to transfer this personal data to another controller if the processing is based on the legal bases consent or contractual relationship.
  The above rights are only a summary and remain subject at all times to the limitations of applicable data protection law.

  2. How can you exercise your rights?
  You can exercise your rights by sending an e-mail to info@duvelblues.be. To prevent any unauthorized disclosure of your personal data, Duvelblues may request more information to verify your identity. Duvelblues has one month to answer your request. This period starts when Duvelblues has received your request and has all the information required to fulfill your request. The period of one month can be extended after notification and explanation from Duvelblues. Duvelblues will provide the requested information free of charge. When requests are unfounded or excessive, in particular due to their repetitive nature, Duvelblues may charge a reasonable fee or Duvelblues may refuse the request. If for any reason you assume that Duvelblues has not handled your application correctly, you can contact Duvelblues again, after which we will look for a solution together with you. For the sake of completeness, we inform you that if Duvelblues does not respond to your request, refuses it or if our response does not meet your expectations, you always have the right to file a complaint with the Data Protection Authority, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel. +32 (0)2 274 48 00, or via the e-mail address contact@apd-gba.be.

 • POLICY DE CONFIDENTIALITÉ
  Duvelblues accorde une grande importance à la confidentialité et à la protection des données. Avec cette déclaration de confidentialité (ci-après « Déclaration de confidentialité »), Duvelblues souhaite vous informer sur le traitement des données personnelles. Duvelblues traitera vos données personnelles dans le respect de votre vie privée et dans le respect des réglementations applicables en matière de protection des données. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité à tout moment. Pour rester informé de tout changement, nous vous demandons de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité. Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le : 10 décembre 2022.

  CONTENU

  • Définitions

  • À qui s'applique cette politique de confidentialité ?

  • Détails du contact

  • Manette

  • Quelles données personnelles Duvelblues traite-t-il ?

  • Avec qui partageons-nous vos données personnelles

  • Sécurité de vos données personnelles

  • Stockage de vos données personnelles

  • Biscuits

  • Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?


  DÉFINITIONS

  Traitement de données à caractère personnel : Le traitement est une opération ou un ensemble d'opérations relatives à des données à caractère personnel ou à un ensemble de données à caractère personnel, réalisées ou non par des procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, la mise à jour ou la modification, récupérer, consulter, utiliser, fournir au moyen de la transmission, distribuer ou autrement mettre à disposition, aligner ou combiner, bloquer, effacer ou détruire des données. Les données personnelles sont toutes les informations concernant une personne physique, avec lesquelles cette personne peut être identifiée directement ou indirectement. Un sous-traitant : un sous-traitant est une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.
  Un responsable du traitement : Un responsable du traitement est une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.


  À QUI S'APPLIQUE CETTE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ ?

  Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous les clients directs, visiteurs, fournisseurs, candidats et à toutes les autres personnes qui ne sont pas des employés de Duvelblues et dont Duvelblues traite les données personnelles en tant que responsable du traitement. Aux fins de la présente déclaration de confidentialité, nous nous référons à une personne appartenant à l'un de ces groupes en tant que « personne concernée ».

  DÉTAILS DU CONTACT

  Nom : VZW DUVELBLUES
  Numéro d'entreprise : 0887 443 102
  Adresse : Kleine Lei 22, 2870 Puurs-Saint-Amands
  Courriel : info@duvelblues.be
  Notre délégué à la protection des données, ou délégué à la protection des données (DPO), veille à ce que le traitement des données personnelles par Duvelblues s'effectue conformément à la présente déclaration de confidentialité et aux réglementations applicables en matière de protection des données et de la vie privée. Le délégué à la protection des données est joignable par e-mail à info@duvelblues.be.

  CONTROLLER

  Ce n'est que lorsque Duvelblues agit en qualité de responsable du traitement que les points suivants de la présente déclaration de confidentialité s'appliquent. Si vous souhaitez exercer vos droits en tant que personne concernée, vous devez toujours contacter le responsable du traitement.

  QUELLES DONNÉES PERSONNELLES DUVELBLUES TRAITE-T-IL ?

  1. Sur la base de l'exécution d'un accord : Duvelblues traite les données personnelles nécessaires à l'exécution d'un accord auquel vous êtes partie, ou pour prendre des mesures à votre demande avant de conclure un accord.
  Lors d'une demande de devis Si vous souhaitez plus d'informations sur les services ou les produits de Duvelblues, vous pouvez demander un devis par différents canaux (téléphone, site internet, réseaux sociaux, ...). Duvelblues traite à cette fin des données d'identification personnelles (telles que le nom et l'adresse e-mail) afin de vous faire une proposition aussi correcte que possible.
  Lors du traitement d'une commande, suivi des factures et accords commerciaux Si vous commandez ou livrez des produits ou services à Duvelblues, Duvelblues traite des données personnelles d'identification et des données professionnelles pour le bon traitement et le suivi de la commande ou de la livraison.

  2. Sur la base de votre consentement : Lorsque vous traitez des données personnelles sur la base de votre consentement, vous avez toujours le droit de le retirer (voir dernier paragraphe). Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer).
  Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, vous autorisez l'envoi d'une newsletter. Duvelblues vous offre la possibilité de vous désinscrire de la newsletter.
  Lors de l'utilisation de photos ciblées à des fins publicitaires Lors de la publication d'images ciblées sur les réseaux sociaux et le site Internet, Duvelblues vous demandera votre autorisation. Par matériel d'image ciblé, nous entendons des images dans lesquelles la personne est clairement identifiable (gros plan, image centrée sur une personne en particulier, photo posée, ...).

  3. Basé sur l'intérêt légitime : Duvelblues traite les données personnelles sur la base d'un intérêt légitime, dans lequel Duvelblues a évalué les intérêts.
  Lorsque vous traitez une question, offrez de l'aide, offrez des informations à votre demande, vous pouvez contacter Duvelblues par différents canaux (par téléphone, correspondance, e-mail, chat, site Web de formulaire de contact, médias sociaux). Nous utilisons uniquement les données personnelles que vous fournissez pour répondre à vos questions.

  Lors de l'envoi de marketing direct, Duvelblues envoie du marketing direct et traite des données d'identification personnelles. Duvelblues respecte les réglementations associées, selon lesquelles le marketing direct n'est envoyé que s'il existe une relation client, concernant des produits ou services similaires que Duvelblues fournit lui-même. En tant que personne concernée, vous avez toujours la possibilité de vous désabonner.
  Pour améliorer la qualité du site Web, Duvelblues utilise des outils pour collecter des statistiques et obtenir des informations sur l'utilisation du site Web. Ces informations sont anonymisées et ne sont pas liées à vos données personnelles. Les outils d'analyse utilisent des cookies. Ce sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur qui collectent des informations de journalisation Internet standard et des informations comportementales. Vous trouverez plus d'informations dans notre déclaration relative aux cookies.


  4. Finalité compatible Si nous avons collecté vos données personnelles dans le cadre d'un intérêt légitime ou d'un accord, nous pouvons également utiliser ces données à l'avenir pour une autre finalité compatible avec la finalité initiale. Nous prêtons attention aux points suivants :
  la relation entre l'objectif initial et l'objectif nouveau/futur
  le contexte dans lequel les données ont été collectées (quelle est la relation entre vous et Duvelblues)
  le type et la nature des données (s'agit-il de données sensibles ?)
  les conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé (quelles sont les conséquences pour la personne concernée ?)
  l'existence de garanties appropriées (telles que le cryptage ou la pseudonymisation)


  AVEC QUI DUVELBLUES PARTAGE-T-ELLE VOS DONNÉES ?

  Duvelblues ne partage pas vos données personnelles avec des tiers, sauf si :
  Duvelblues a reçu votre autorisation préalable pour cela, Duvelblues est obligé de le faire dans le cadre d'une réglementation ou d'une procédure légale, Duvelblues est sollicité par les autorités législatives ou judiciaires, Duvelblues organise un événement avec des partenaires ou des fournisseurs. La liste des participants est également communiquée aux partenaires ou fournisseurs, en cas de reprise totale ou partielle ou de scission de Duvelblues. Dans ce cas, Duvelblues imposera au tiers l'obligation de traiter les données personnelles exclusivement conformément aux dispositions de la présente déclaration de confidentialité.

  Duvelblues peut faire appel à certains sous-traitants tels que des consultants, des bureaux d'études (ex. pour la réalisation d'enquêtes de satisfaction), des outils (ex. système CRM, outil de mailing) afin de leur externaliser une partie de nos prestations. Ces sous-traitants ne sont pas considérés comme des tiers mais comme des sous-traitants. Nous veillons à ce que ces sous-traitants prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter vos données personnelles de manière légale et légale et également en aucun cas pour les divulguer à des tiers.


  SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

  Duvelblues reconnaît que la sécurité des données personnelles fait partie de la protection des données. C'est pourquoi Duvelblues prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles contre tout traitement ou accès non autorisé afin d'éviter toute utilisation abusive.

  STOCKAGE DE VOS DONNEES PERSONNELLES

  Duvelblues ne conserve vos données personnelles que pendant la période minimale nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente Déclaration de confidentialité, sauf si (i) une période de conservation plus longue est requise pour résoudre les litiges ou (ii) une période de conservation plus longue est requise par la loi. Les informations non personnelles peuvent être stockées à des fins statistiques sans limitation.

  COOKIES

  Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour collecter des informations de journalisation Internet standard et des informations comportementales. Ces informations sont utilisées pour suivre le comportement des visiteurs sur le site Web et pour compiler des rapports statistiques sur le site Web.

  QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?

  1. Quels sont vos droits ?
  Droit d'accès : Vous pouvez nous demander quelles données personnelles nous traitons à votre sujet, pourquoi nous les traitons, quelles catégories de données personnelles nous traitons, avec quelles catégories de tiers nous partageons vos données personnelles, l'origine des données traitées et - le cas échéant - quelle logique nous utilisons lors du traitement automatique des données personnelles.
  Droit de rectification : Si les informations sont incorrectes, vous pouvez nous demander de les corriger.
  Droit de supprimer vos données : Si les données ne sont pas traitées légalement ou si vos données ne sont plus nécessaires que la finalité pour laquelle elles ont été collectées, vous pouvez nous demander de supprimer vos données.
  Droit à la limitation du traitement : en limitant le traitement de vos données personnelles, vos données personnelles peuvent toujours être suivies, mais leur utilisation est limitée. Si vous avez demandé une restriction de traitement, nous ne pouvons stocker que vos données. Cela signifie qu'aucune autre transaction ne peut être effectuée avec vos données.
  Droit d'opposition : Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données si ce traitement est fondé sur un intérêt public ou un intérêt légitime de la personne qui traite vos données. En outre, vous pouvez également exercer ce droit d'opposition si vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct. Ce droit d'opposition s'applique également au profilage qui constitue la base du traitement à des fins de marketing direct.
  Droit de retirer son consentement : Si le traitement de vos données personnelles est fondé sur le consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment.
  Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous avez fournies dans un format couramment utilisé, structuré et lisible par machine et vous avez le droit de transférer ces données personnelles à un autre responsable du traitement si le traitement est basé sur les bases légales consentement ou relation contractuelle.
  Les droits ci-dessus ne sont qu'un résumé et restent soumis à tout moment aux limitations de la législation applicable en matière de protection des données.

  2. Comment pouvez-vous exercer vos droits ?
  Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un e-mail à info@duvelblues.be. Pour empêcher toute divulgation non autorisée de vos données personnelles, Duvelblues peut demander plus d'informations pour vérifier votre identité. Duvelblues dispose d'un mois pour répondre à votre demande. Cette période commence lorsque Duvelblues a reçu votre demande et dispose de toutes les informations nécessaires pour répondre à votre demande. Le délai d'un mois peut être prolongé après notification et explication de Duvelblues. Duvelblues fournira gratuitement les informations demandées. Lorsque les demandes sont infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, Duvelblues peut facturer des frais raisonnables ou Duvelblues peut refuser la demande. Si, pour une raison quelconque, vous pensez que Duvelblues n'a pas traité votre demande correctement, vous pouvez recontacter Duvelblues, après quoi nous chercherons une solution avec vous. Par souci d'exhaustivité, nous vous informons que si Duvelblues ne répond pas à votre demande, la refuse ou si notre réponse ne répond pas à vos attentes, vous avez toujours le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, Tél +32 (0)2 274 48 00, ou via l'adresse e-mail contact@apd-gba.be.