• Liefde voor muziek, een pak entoesiasme en een drang om een perfecte organisatie te combineren met de warmte van een familie- vriendelijke atmosfeer. Dat zijn de ingrediënten die Duvelblues tot één van de meest gewaardeerde events maken in het Belgische festival circuit. Uiteraard gecombineerd met een fris geserveerde Duvel erbij !


  Lust for life

  In 1996, in het vredige dorpje Ruisbroek nabij Puurs organiseerde Gust Meeus een feestje. De aanleiding? 40 jaar Gust. Naam van het feest ? 'Lust for life'
  In de late uurtjes werd een Duivels plan gesmeed : Waarom maken we hier geen jaarlijks feestje van? Gust Meeus, een echte, doorgewinterde blues fanaat had hier wel oren naar onder één voorwaarde : het mocht geen gewoon feestje worden, maar eentje met live blues concerten. Met die eerste concerten werden de eerste kiemen geplant van wat in de daaropvolgende jaren uitgroeide tot Duvelblues en de rest is geschiedenis : Heel wat internationaal bekende blues artiesten vonden, en vinden nog steeds hun weg naar het inmiddels gerenommeerde festival in Ruisbroek.


  Naar het Park :

  De eerste jaren vonden de concerten plaats in de lokalen van het lokale jeugdhuis Kabal. Vanwege de grote belangstelling werd het al vlug uitkijken naar een groter terrein. Met medewerking van onze wereldbekende brouwerij Duvel - Moortgat, het gemeentebestuur, Cultureel Centrum De Kollebloem, en het bestuur van jeugdhuis Kabal met daar ook nog een aantal sponsors uit de streek bij werd het "Duvelblues festival" voor de eerste keer in 2002 afgetrapt op de terreinen van de lokale Chrirobeweging alwaar een grote tent werd neergepoot en er een professionele PA werd bijgehaald. De eerste editie was een schot in de roos en meer dan 350 bezoekers zagen dat het goed was. Dit aantal bezoekers groeide jaar na jaar alsook het aantal bands en ook de kwaliteit van de bands groeide uit naar een internationaal niveau. In 2006, met een bezoekers aantal dat reeds meer dan verdubbeld was, grijpt Duvelblues de opportuniteit om te verhuizen naar een nieuwe lokatie in het historische park van Hof Van Coolhem.
 • Love for music, a lot of enthusiasm and an urge to combine perfect organization with the warmth of a family-friendly atmosphere. These are the ingredients that make Duvelblues one of the most appreciated events on the Belgian festival circuit. Of course combined with a freshly served Duvel!


  Lust for life

  In 1996, in the peaceful village of Ruisbroek near Puurs, Gust Meeus organized a party. The reason? 40 years Gust. Name of the party? 'Lust for life'
  In the late hours a plan was forged: Why not make this an annual party? Gust Meeus, a real, seasoned blues fanatic, was interested in this subject on one condition: it could not be an ordinary party, but one with live blues concerts. With those first concerts, the first seeds were planted of what became Duvelblues in the following years and the rest is history: A lot of internationally known blues artists found, and still find, their way to the now renowned festival in Ruisbroek.  To the park :

  In the first years the concerts took place in the premises of the local youth center Kabal. Due to the succes, it soon became necessary to look for a larger site. With the cooperation of our world-famous brewery Duvel - Moortgat, the municipal council, Cultural Center De Kollebloem, and the board of youth center Kabal, together with a number of sponsors from the region, the "Duvelblues festival" was kicked off for the first time in 2002 on the site of the local Chriro movement where a large tent was build and a professional PA was brought in. The first edition was a big hit and more than 350 visitors saw that it was good. This number of visitors grew year after year as well as the number of bands and also the quality of the bands grew to an international level. In 2006, with a number of visitors that had already more than doubled, Duvelblues seized the opportunity to move to a new location in the historic park of Hof Van Coolhem.
 • L'amour de la musique, beaucoup d'enthousiasme et l'envie d'allier une organisation parfaite à la chaleur d'une ambiance familiale. Ce sont les ingrédients qui font de Duvelblues l'un des événements les plus appréciés du circuit belge des festivals. Bien sûr combiné avec une Duvel fraîchement servie !


  Lust for life

  En 1996, dans le paisible village de Ruisbroek près de Puurs, Gust Meeus organise une fête. La raison? 40 ans Gus. Nom de la fête ? 'la soif de vivre'
  Dans les heures tardives, un plan du diable a été forgé : pourquoi ne pas en faire une fête annuelle ? Gust Meeus, un vrai mordu de blues aguerri, s'est intéressé à ce sujet à une condition : il ne pouvait s'agir d'une soirée ordinaire, mais d'une soirée avec des concerts de blues live. Avec ces premiers concerts, les premières graines ont été plantées de ce qui est devenu Duvelblues dans les années suivantes et le reste appartient à l'histoire : de nombreux artistes de blues de renommée internationale ont trouvé et trouvent toujours leur chemin vers le festival désormais renommé de Ruisbroek.  Au parc :

  Les premières années, les concerts avaient lieu dans les locaux du centre de jeunesse local Kabal. En raison du grand intérêt, il est vite devenu nécessaire de chercher un site plus grand. Avec la coopération de notre brasserie de renommée mondiale Duvel - Moortgat, le conseil municipal, le centre culturel De Kollebloem et le conseil d'administration du centre de jeunesse Kabal, ainsi qu'un certain nombre de sponsors de la région, le "festival Duvelblues" a été lancé pour le première fois en 2002 sur les zones du mouvement local Chriro où une grande tente a été érigée et une sonorisation professionnelle a été amenée. La première édition était dans le mille et plus de 350 visiteurs ont vu que c'était bien. Ce nombre de visiteurs a augmenté d'année en année ainsi que le nombre de groupes et la qualité des groupes a atteint un niveau international. En 2006, avec un nombre de visiteurs qui avait déjà plus que doublé, Duvelblues a saisi l'opportunité de déménager dans un nouvel emplacement dans le parc historique de Hof Van Coolhem.
Stacks Image 159
 • Internationale top-artiesten op het podium :

  De lokatie 'Hof Van Coolhem' was de stek van het Duvelblues festival van 2006 tot 2015. De VZW Duvel Blues werd opgericht en, ondertussen, waren grote namen die de revue passeerden het levende bewijs dat het festival zijn kinderjaren ontgroeid was. Jaar na jaar bracht Duvelblues meerdere internationale top blues artiesten naar Puurs: Nine Below Zero, Fabulous Thunderbirds, Tommy Castro Band, Rick Vito, Roomful of Blues, Kenny Neal….en vele anderen. In 2014 was er zelfs legende Johnny Winter die op Duvelblues één van zijn laatste concerten speelde. Deze blues legende was niet meer slechts een paar maanden later.

  Duvelblues heeft dezer dagen een wijdverbreide bekendheid verworven bij, zowel muziekliefhebbers als bij de internationale artiesten community. Duvelblues staat voor één van de aangenaamste events op de blues festival kalender in Belgie. Doorheen de jaren veranderde de festival lokatieeen paar keer. In 2016 vond er een editie in Puurs in het JOC Wijland plaats en de laatste edities vinden terug plaats in Ruisbroek, waar het festival opnieuw dicht bij zijn roots zit : Jeughuis Kabal en de Chiro Jeugdvereniging die zelf ook beschikken over een nieuwe infrastructuur. De formule bleef echter doorheen de jaren intact : Electrische bands op het hoofdpodium, en meer intieme akoestische sets op het kleinere podium. De nieuwe lokatie bracht een aantal extras zoals de mogelijkheid voor bezoekers om dichtbij te camperen. Het aantal bezoekers nam nog toe en schommelt de laatste jaren tussen 1100 en 1500. Duvelblues is 'Alive and Kicking' en ook na de corona pandemie, en met de steun en medewerking van de sponsors, de pers, de lokale en Vlaamse overheid en uiteraard alle bezoekende muziekliefhebbers met een hart voor blues-roots-soul muziek kan Duvelblues een hoogstaand, internationaal programma blijven aanbieden en zijn reputatie alle eer aan blijven doen.

 • International top artists on stage :

  The location 'Hof Van Coolhem' was the site of the Duvelblues festival from 2006 to 2015. The non-profit association Duvel Blues was founded and, meanwhile, the big names that passed in review were living proof that the festival had outgrown its childhood. Year after year Duvelblues brought several international top blues artists to Puurs: Nine Below Zero, Fabulous Thunderbirds, Tommy Castro Band, Rick Vito, Roomful of Blues, Kenny Neal….and many others. In 2014 there was even legend Johnny Winter who played one of his last concerts at Duvelblues. This blues legend was no more just a few months later.

  These days Duvelblues has gained widespread fame among both music lovers and the international artist community. Duvelblues represents one of the most enjoyable events on the blues festival calendar in Belgium. Over the years, the festival location changed a few times. In 2016, an edition was held in Puurs in the JOC Wijland and the last editions will take place in Ruisbroek, where the festival is once again close to its roots: Jeughuis Kabal and the Chiro Youth Association, which also have a new infrastructure at their disposal. However, the formula has remained intact over the years: Electric bands on the main stage, and more intimate acoustic sets on the smaller stage. The new location brought a number of extras such as the possibility for visitors to camp nearby. The number of visitors has increased and has fluctuated between 1100 and 1500 in recent years. Duvelblues is 'Alive and Kicking' and also after the corona pandemic, and with the support and cooperation of sponsors, the press, the local and Flemish government and of course all visiting music lovers with a heart for blues-roots-soul music, Duvelblues can continue to offer a high-quality, international program and continue to live up to its reputation.
 • Top artistes internationaux sur scène :

  Le lieu 'Hof Van Coolhem' a été le site du festival Duvelblues de 2006 à 2015. L'association à but non lucratif Duvel Blues a été fondée et, entre-temps, les grands noms passés en revue étaient la preuve vivante que le festival avait dépassé son enfance. Année après année, Duvelblues a amené plusieurs artistes de blues internationaux à Puurs : Nine Below Zero, Fabulous Thunderbirds, Tommy Castro Band, Rick Vito, Roomful of Blues, Kenny Neal… et bien d'autres. En 2014, il y avait même la légende Johnny Winter qui a joué l'un de ses derniers concerts chez Duvelblues. Cette légende du blues n'était plus quelques mois plus tard.

  Ces jours-ci, Duvelblues a acquis une grande renommée parmi les mélomanes et la communauté internationale des artistes. Duvelblues représente l'un des événements les plus agréables du calendrier des festivals de blues en Belgique. Au fil des ans, le lieu du festival a changé à quelques reprises. En 2016, une édition s'est tenue à Puurs dans le JOC Wijland et les dernières éditions auront lieu à Ruisbroek, là où le festival est à nouveau proche de ses racines : Jeughuis Kabal et l'Association des Jeunes Chiro, qui disposent également d'une nouvelle infrastructure à leur disposition. Cependant, la formule est restée intacte au fil des ans : des groupes électriques sur la scène principale et des sets acoustiques plus intimistes sur la petite scène. Le nouvel emplacement a apporté un certain nombre d'extras tels que la possibilité pour les visiteurs de camper à proximité. Le nombre de visiteurs a augmenté et a fluctué entre 1100 et 1500 ces dernières années. Duvelblues est "Alive and Kicking" et aussi après la pandémie corona, et avec le soutien et la coopération de sponsors, de la presse, du gouvernement local et flamand et de bien sûr tous les mélomanes de passage qui ont un cœur pour la musique blues-roots-soul, Duvelblues peut continuer à offrir une programmation internationale de haute qualité et continuer à être à la hauteur de sa réputation.
 • 2002

  Stacks Image 19
 • 2003

  Stacks Image 28
 • 2004

  Stacks Image 34
 • 2005

  Stacks Image 40
 • 2006

  Stacks Image 46
 • 2007

  Stacks Image 52
 • 2008

  Stacks Image 58
 • 2009

  Stacks Image 72
 • 2010

  Stacks Image 78
 • 2011

  Stacks Image 84
 • 2012

  Stacks Image 90
 • 2013

  Stacks Image 96
 • 2014

  Stacks Image 103
 • 2015

  Stacks Image 109
 • 2016

  Stacks Image 115
 • 2017

  Stacks Image 121
 • 2018

  Stacks Image 127
 • 2019

  Stacks Image 133
 • 2021

  Stacks Image 140
 • 2022

  Stacks Image 146

De Duveblues Band lijst sinds het begin :
Alvin Youngblood Hart's Muscle Theory

B.B. & The Blues Shacks
Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers
Bass Papa
Belgian Blues Legends
Bert Delvert & Copperhead Run
Big Daddy Wilson
Blue Angels
Bradley's Circus
Carey & Lurrie Bell
Carolyn Wonderland
Catfish Keith
Charlie Musselwhite
Chatz Kostas
Chris Daniels & The Kings ft. Freddi Gowdy
Christopher Paul Stelling
Corey Dennison Band
Corey Harris & The Rasta Blues Experience
Dave Peabody & Regina Mudrich
David Ronaldo & The Dice
Davina & the Vagabonds
Diunna Greenleaf
Doug Macleod
Dries
Eden Brent
Elliott Murphy
Elmore D
Enrico Crivellaro and the Raphael Wressing Organ Trio
Eric 'Guitar' Davis & Luca Giordano Bluesband
Eric Bibb
Fabulous Thunderbirds

Fred Chapelier & the Gents ft. Dale Blade
Fried Bourbon
Gordie McKeeman & his Rythm Boys
Guy Davis
Guy Forsyth
Hans Theessink

Harmony Two Tones
Hat Fitz and Cara
Hell's Kitchen
Howlin Bill
Ian Siegal
Ian Siegal Band
Irish CoffeeJ.J. Thames
Jerry Donahue & Guitar collection
Jerry Waddel
Jesus Volt
Jimmy Burns & Luca Giordano ft. Quique Gomez
Jimmy Sutton's Four Charms
Johnny Winter
Juzzie Smith
Karen Lovely
Kenny Neal
Kent Duchaine
King King ft. Alan Nimmo
Kitty, Daisy & Lewis
Kozmic Blue
Larry Garner & Michael van Merwyk

Larry Garner & Norman Beaker Band
Layla Zoe
Leif De Leeuw Band
Leon Blue
Loose in the Blues
Lubos Bena
Luca Giordano ft. Quique Gomez
Luke Winslow King ft. Roberto Luti
Malted Milk
Marc De Wit & Rick Ooms
Marc Ford & The Neptune Blues Band
Marino Noppe Band
Mark & The Monday Lovers
Martha High ft. Morbius

Martin Trimble & Outside Help
Mary Stokes Band
Matt Andersen
Meena Cryle & The Chris Fillmore Band
Michael Burks
Michael Jerome Brown
Miguel M
Mike Sanchez
Nick Moss & The Flip Tops
Nico Backton & wizards of blues
Nico Wayne Toussaint
Nico Wayne Toussaint QuintetNimmo Brothers
Nine Below Zero
Otis Grand & The Big Blues Band
Otis Taylor
Peaches Staten Band
Poplawsky
Ralph De Jongh
Rick Estrin and The Nightcats
Rick Vito & Lucky Devils
RJ Mischo & His Red Hot Bluesband
Rob Jungklas
Rod Piazza & The Mighty Flyers
Roomful of Blues
Rudy Rotta
Salty Dogs
Samuel James
Sandra Hall
Scotch 'n' Soda
Sean Carney & Shaun Booker
Shaggy Dogs
Shirley Johnson
Steven Troch & Lon Eldridge
Steven Troch Band
Teeny Tucker
Terry Garland
The Backbones
The Big Four
The Cadillac Kings
The Delgado Borthers
The Guitar Collection
The Reba Russel Band
Tim Lothar
Tiny Legs Tim & Elsewhere Bound Orchestra
Tom Rigney & Flambeau
Tommy Castro
Tony Coleman
Trampled Under Foot
Twelve Bar Blues Band
Walter Broes & The Mercenaries
Walter "Wolfman" Washington
West Coast Blues Conspiracy